TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA PLATAFORMA “IMPULS JOVE”

Darrera actualització: 01 de juliol del 2022

LA PLATAFORMA I LA SEVA FINALITAT

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (d’ara endavant, “la CCIS”), constituïda per la Llei de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, aprovada  pel Consell General en les seves sessions del 2 i 3 de setembre del 1993 i modificada per la Llei 23/2018, del 18 d’octubre, domiciliada al carrer Prat de la Creu, 8, baixos, AD500 Andorra la Vella, i amb número de registre tributari D-800126-A, opera una plataforma virtual mitjançant la qual els joves del Principat d’Andorra, amb edats compreses entre els 16 i els 25 anys, poden cercar llocs de treball oferts per empreses privades i/o entitats públiques del país durant els períodes vacacionals escolars o universitaris (d’ara endavant, “la Plataforma”). Els usuaris de la Plataforma, siguin empreses o estudiants (d’ara endavant, conjuntament “els Usuaris” i individualment “l’Usuari”) poden accedir a aquesta i, per tant, al servei que aquesta ofereix (d’ara endavant, “el Servei”) mitjançant el lloc web quin nom de domini és https://impulsjove.ccis.ad/ (d’ara endavant, “el Lloc Web”) o la descàrrega d’una aplicació disponible a les stores de Google Play i Apple (d’ara endavant, “l’App”).

El Servei que s’ofereix mitjançant la Plataforma, és gratuït tant per a les empreses com per als estudiants, i s’obté mitjançant el seu ús d’acord amb l’establert en aquests termes i condicions.

Així mateix, les dades i la informació que facilitin els Usuaris que siguin estudiants, estaran a disposició de la CCIS i la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació, amb la finalitat que aquestes entitats, cadascuna pel seu compte, puguin fer un seguiment del talent nacional que pugui ser d’interès per a futurs projectes dels quals aquestes puguin ser promotores, ambaixadores o dur a terme un rol anàleg.

Així, la finalitat última del projecte “Impuls Jove” és el desenvolupament del talent nacional i la seva identificació, per tal de poder nodrir una xarxa de joves capacitats que puguin repercutir els seus coneixements educatius i la seva experiència a la xarxa empresarial del Principat d’Andorra.

Altrament, l’informem que, per a qualsevol dubte en relació amb la finalitat de la Plataforma i per tant del Servei, la CCIS posa a la seva disposició el correu electrònic de contacte impulsjove@ccis.ad i el número de telèfon de contacte +376 809 292.

ADHESIÓ ALS TERMES I CONDICIONS

La CCIS sol·licita als Usuaris que llegeixin atentament aquests termes i condicions, així com els establerts a les polítiques de privadesa i de “cookies” d’aquesta per l’ús de la Plataforma i per tant del Servei (d’ara endavant, conjuntament, “els Termes i Condicions”). En tot cas, l’accés a la Plataforma, i l’ús del Servei, implica l’adhesió plena i sense reserves als Termes i Condicions.

Per l’anterior, en accedir a la Plataforma, l’Usuari declara haver llegit i entès l’establert als Termes i Condicions, i accepta complir-los sense reserves.

En el cas que un potencial Usuari no estigui d’acord amb qualsevol qüestió establerta als Termes i Condicions, aquest no haurà d’accedir ni fer ús de la Plataforma ni del Servei.

RESERVA DE LA FACULTAT DE MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS

La CCIS es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions.

Per tant, sense perjudici que la CCIS pugui informar d’aquests canvis als Usuaris mitjançant, entre altres, notificacions mitjançant correu electrònic o altres canals de comunicació que estableixi a l’efecte, aquesta recomana als Usuaris que revisin els Termes i Condicions periòdicament.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, PROPIETAT INDUSTRIAL, I DRETS I POSICIONS D’ANÀLEG CONTINGUT ECONÒMIC, I LLICÈNCIA D’ÚS DE LA PLATAFORMA

Definició del terme “continguts”:

Quan en els Termes i Condicions es fa referència a “continguts”, es fa referència a tots els continguts que conformen la Plataforma i el Servei, entesos com tals, entre altres, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació del Lloc Web i de l’App, així com els signes distintius, els textos, els vídeos, les fotografies, les dades, les bases de dades i altres continguts que es mostren a la Plataforma.

Drets i posicions jurídiques sobre continguts facilitats per la CCIS:

Els continguts publicats i facilitats per la CCIS, són objecte de drets d’autor, drets de marca, drets de patent, drets d’imatge i/o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic quina titularitat pertany a la CCIS o a tercers que li han concedit les llicencies o autoritzacions corresponents. Així, l’accés a la Plataforma i l’ús del Servei no confereixen als Usuaris cap titularitat ni dret d’ús amb relació als continguts esmentats (mitjançant, entre altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o transformació), llevat que la CCIS o els tercers titulars dels drets o posicions jurídiques de què es tracti ho autoritzin, ja sigui indicant-ho o permetent-ho expressament en relació a continguts específics o mitjançant el previ atorgament de llicències o autoritzacions formalitzades per escrit.

En conseqüència, la CCIS es reserva la facultat d’utilitzar marques d’aigua, dispositius tecnològics i/o altres mitjans que permetin el rastreig i/o el seguiment en línia dels usos no autoritzats dels dits continguts. I, en qualsevol cas, la CCIS es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els Usuaris que infringeixin els citats drets d’autor, drets de marca, drets de patent, drets d’imatge i/o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic.

En cas que qualsevol Usuari consideri que algun dels continguts vulnera drets o posicions jurídiques propis i/o de de tercers, ho pot notificar a la CCIS mitjançant l’adreça de correu electrònic de contacte indicada a l’apartat “La Plataforma i la seva finalitat”, per tal que aquesta pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

Llicència d’ús de la Plataforma:

La CCIS atorga als Usuaris una llicència gratuïta no exclusiva, personal i intransferible per a utilitzar la Plataforma i el Servei que aquesta ofereix, sigui mitjançant el Lloc Web o l’App, així com la informació, les dades i altres continguts que s’hi contenen, a títol estrictament personal, de conformitat amb els Termes i Condicions, i en particular, de conformitat amb la finalitat de la Plataforma i del Servei (d’ara endavant, “la Llicència”).

Qualsevol altra explotació o ús de la Plataforma, del Servei, i/o de la informació, les dades o altres continguts que s’hi contenen, queden explícitament exclosos de l’abast de la Llicència i només es poden dur a terme un cop obtinguda la prèvia autorització per escrit de la CCIS i/o de l’eventual tercer titular dels drets i/o de les posicions jurídiques que s’escaiguin.

La durada de la Llicència la determina la CCIS, tot i disposant de la facultat de revocar-la en qualsevol moment. En aquest sentit, la CCIS pot, temporal o definitivament, interrompre l’accés a la Plataforma i per tant al Servei, en cas que aquesta no pugui o no vulgui seguir explotant la Plataforma, sense que sigui necessari que existeixi un motiu específic a l’efecte; en aquests casos, l’accés dels Usuaris a la Plataforma es cancel·larà de manera immediata sense que aquests puguin requerir cap tipus de responsabilitat a la CCIS.

ÚS DE LA PLATAFORMA

L’Usuari declara disposar de la capacitat legal necessària per a vincular-se mitjançant els Termes i Condicions, que manifesta entendre i acceptar en la seva totalitat.

Pel que fa als Usuaris que siguin empreses, aquests hauran de ser una societat mercantil o una altra entitat legalment constituïda de conformitat amb la legislació andorrana en vigor, si escau titular d’un comerç, o bé una persona física titular d’un comerç també de conformitat amb la dirà legislació. Així mateix, l’Usuari de què es tracti haurà d’estar representat per la persona física que estigui legalment facultada a l’efecte.

Pel que fa als Usuaris que siguin estudiants, els menors de 18 anys però amb 16 anys o més, poden fer ús de la Plataforma i per tant del Servei; això no obstant, atès que la normativa laboral andorrana en vigor preveu restriccions pel que fa al treball per part de menors, aquests hauran d’obtenir en tot cas el consentiment dels seus pares o tutors legals, el quals també tindran les obligacions de supervisar la seva activitat i de fer front a les eventuals responsabilitats que es puguin derivar.

En accedir a la Plataforma i/o gaudir del Servei, l’Usuari es compromet, a títol enunciatiu i no limitatiu, al següent:

(a) Fer ús de la Plataforma, i utilitzar el Servei, d’acord amb els Termes i Condicions, així com d’acord amb l’establert per la llei, la moral, l’ordre públic, la bona fe i els bons costums.

(b)  No contravenir els drets de propietat, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i altres drets i/o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic de la CCIS, dels seus proveïdors i/o d’altres tercers.

(c) No desviar ni intentar desviar cap funcionalitat de la Plataforma ni del Servei, del seus usos normals tal i com es defineixen als Termes i Condicions.

(d) No difondre cap dada, informació i/o altre contingut que tingui per efecte disminuir, interrompre o impedir l’ús normal de la Plataforma i/o del Servei, o interrompre i/o disminuir el flux normal de comunicacions.

(e) No realitzar cap ús amb falsedat o fraudulent de la Plataforma. En cas que la CCIS advertís que l’Usuari està realitzant usos amb falsedat o fraudulents, aquesta es reserva el dret d’informar a les autoritats, i d’iniciar les accions legals que consideri adients, sense perjudici d’altres accions legals que puguin correspondre a la CCIS i/o als altres tercers que puguin resultar afectats.

Així, en general, els Usuaris han d’utilitzar la Plataforma i el Servei adequadament, i no han de fer-ho per realitzar activitats il·legals que, entre altres, constitueixin un delicte, atemptin contra drets d’altres persones físiques o jurídiques, o infringeixin de qualsevol altra manera qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable.

ÚS DEL SERVEI

Procediment d’alta al Servei

D’acord amb l’establert a la legislació andorrana vigent en matèria de contractació en l’espai digital, i especialment a la Llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, la CCIS informa als Usuaris, respecte al Servei, que:

  1. Els tràmits per a disposar del Servei són, de forma consecutiva, els següents:

(a) L’Usuari que sigui una empresa haurà de seleccionar l’opció “Uneix-te a Impuls Jove” de la pàgina Impuls Empresa.

(b) L’Usuari que sigui un estudiant haurà de seleccionar l’opció “Iniciar Sessió” de  l’aplicatiu.

(b) L’Usuari haurà de seguir les indicacions que rebi, les quals inclouran que l’Usuari faciliti les dades personals i altres dades i informació sol·licitades durant el procés, segons sigui una empresa o un estudiant, i accepti expressament els Termes i Condicions.

Les dades i la informació facilitades hauran de ser veraces i el més exactes possibles.

(b) Acte seguit, la CCIS enviarà a l’Usuari un correu electrònic amb la confirmació de la seva alta al Servei, i amb la resta d’informació i en el seu cas instruccions addicionals d’us del Servei que consideri adients.

Comunicacions

Tota comunicació entre l’Usuari i la CCIS relativa al procediment d’alta al Servei podrà realitzar-se , pel que fa a la CCIS, pels mitjans de contacte indicats en l’apartat “La Plataforma i la seva finalitat”, i pel que fa als Usuaris, pels mitjans de comunicació que en el seu cas hagin indicat en realitzar l’alta al Servei.

DRET D’EXCLUSIÓ

La CCIS es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a la Plataforma i al Servei als Usuaris que incompleixin els Termes i Condicions. Aquesta facultat de la CCIS és sense dret a cap indemnització per danys i perjudicis per part dels Usuaris i sense perjudici de les eventuals accions legals que la CCIS pugui iniciar en contra d’aquests.

RESPONSABILITAT

Responsabilitat dels Usuaris

Els usuaris utilitzaran la Plataforma i el Servei sota la seva sencera i única responsabilitat.

Tots els dispositius i sistemes operatius, entre d’altres mitjans tecnològics, que els Usuaris utilitzin per a accedir a la Plataforma i al Servei, són la seva exclusiva responsabilitat. Per tant, és responsabilitat dels Usuaris prendre totes les mesures adequades i necessàries per protegir els seus propis dispositius, sistemes operatius i similars de, entre d’altres, la contaminació per eventuals virus.

Responsabilitat de la CCIS

LA CCIS no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de:

– La indisponiblitat de la Plataforma i/o del Servei per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors.

– Programes informàtics, virus o altres elements que s’escapin del seu control.

– Informació, dades i/o altres continguts que es mostrin en la Plataforma i hagin estat facilitats a la CCIS per tercers. Així mateix, l’Usuari reconeix i accepta que la CCIS no és responsable de la manca de qualitat, fiabilitat, exactitud i veracitat de la informació, dades i/o altres continguts facilitats per tercers.

Així mateix, la Plataforma pot incloure dispositius tècnics d’enllaços, directoris o fins i tot instruments de recerca que permetin als Usuaris accedir a altres llocs web (d’ara endavant, conjuntament “Llocs Enllaçats” i individualment “Lloc Enllaçat”), com ara llocs web de tercers. L’Usuari reconeix i accepta que l’accés als Llocs Enllaçats serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat i exonera a la CCIS de qualsevol responsabilitat sobre, entre d’altres, eventuals vulneracions de drets o posicions jurídiques de tercers, la disponibilitat tècnica dels lloc web enllaçats, la qualitat, fiabilitat, exactitud i veracitat de la informació, dades i altres continguts facilitats en aquests, i la qualitat i/o eventual manca de conformitat i/o no subministrament i/o garantia dels eventuals productes o serveis adquirits mitjançant aquests. Al respecte, si l’Usuari considera que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, i/o que ofereix informació i/o productes o serveis sense les suficients garanties, pot comunicar-ho a la CCIS per a que aquesta pugui valorar i analitzar el supòsit de què es tracti, sense que cap d’aquestes comunicacions comporti per a la CCIS l’obligació de retirar el dit enllaç.

La CCIS pot, temporal o definitivament, interrompre l’accés a la Plataforma i al Servei en cas que aquesta no pugui seguir explotant la Plataforma.

Així mateix, la CCIS es reserva el dret, en qualsevol moment i sense previ avís als usuaris, de modificar qualsevol dada, informació o altre contingut a la Plataforma, en actualitzar o corregir errors o inexactituds, així com d’actualitzar l’aplicació web i dur a termes tasques relatives al manteniment d’aquesta.

Sempre i quan no contradigui l’establert per la legislació aplicable, en cas que, malgrat l’anterior limitació de responsabilitat, la CCIS fos eventualment considerada responsable per danys i perjudicis, la responsabilitat de la CCIS es limitarà a danys i perjudicis certs, reals i concrets.

En casos de força major, la CCIS no és responsable dels danys o perjudicis derivats de l’incompliment dels Termes i Condicions. Les causes de força major inclouen, entre d’altres, qualsevol acte o esdeveniment, fora del control raonable de la CCIS, o dels eventuals tercers proveïdors, incloent a títol enunciatiu i no limitatiu, aturades generals o sectorials, incendis o robatoris, desordres polítics, econòmics, situacions d’emergència sanitària, epidèmies i pandèmies, o altres situacions d’inestabilitat que afectin a la seguretat i la impossibilitat de respectar els Termes i Condicions.

En tot cas, la CCIS no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels Termes i Condicions per part dels Usuaris.

Finalment, la CCIS no és responsable del contingut dels informes que obtinguin els Usuaris, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que se’n puguin derivar, atès que es tracta d’un informe totalment automatitzat, quin contingut serà posteriorment contrastat pels proveïdors homologats que intervindran a la segona fase del Programa.

NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna disposició inclosa en els Termes i Condicions fos declarada nul·la i sense efecte per resolució ferma dictada per una autoritat competent, la resta de disposicions romandran en vigor, sense que quedin afectades per la dita declaració de nul·litat.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els Termes i Condicions es regiran per la legislació andorrana.

Els Usuaris es sotmeten a la jurisdicció de l’ordre civil andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

Darrera actualització: 01 de juliol del 2022